Web Brothers & Company
Redweb.Ru → Web Brothers & Company
Redweb.Ru -

~ ~ ~ 20 ~ 20 ~ ~ ! ~ ~ rss ~ Redweb.Ru ~

: 49 | : 1 | : 1 | : 1


#79 [ : NetworK @ 23.10.09 14:54 ] : + [ 7 ]

N@sty@: Ó òÿ ôèëüìû åñòü êàêèè-íèáóòü?
fredd: Äà, à ó òÿ ôëåõà åñòü?
N@sty@: Íåà ((
fredd: Íó, ñèäè áîëâàíêà...
N@sty@: Ñàì áîëâàÍ!!!!
fredd: ÁÎËÂÀÍÊÀ ÑÈÄÈ!
N@sty@: Óåáîê!
13:21:58 - N@sty@ has logged offPowered by: Redweb.RU lsass.exe

Google
  Rambler's Top100  
© 2004—2017 WB - Portal protected by NetworK-vs-Goodman
Site & moded by Web Brothers & Company