Web Brothers & Company
Redweb.Ru → Web Brothers & Company
Redweb.Ru -

~ ~ ~ 20 ~ 20 ~ ~ ! ~ ~ rss ~ Redweb.Ru ~

: 49 | : 1 | : 1 | : 1


#73 [ : NetworK @ 23.09.09 15:16 ] : + [ 5 ]

Ñòàòóñ ó ïðèÿòåëüíèöû â àñüêå \"-15 ñì\"
- Òû ïîäñòðèãëàñü? Èëè îò ïàðíÿ óøëà?

#72 [ : NetworK @ 21.09.09 23:42 ] : + [ 9 ]

Îòîñëàëà ëó÷øåìó äðóãó ñìñ: \"Ïðèâåò ïåäðèëî! ïðèõîäè åáàíåì ïî 150! \" Äðóã - Ïàêàíîâ, â òåëåôîíå êàê \"Ïàêà\". Ïðèøåë îò÷åò. ÁËßÿÿÿÿÒÜ!!! \"Äîñòàâëåíî äî: Ïàïà\" ... Ìíå ïèçäåö!!!

#71 [ : NetworK @ 13.06.09 22:54 ] : + [ 42 ]

xxx (23:44:35 13/06/2009)
Òåì à ó òåáÿ åñòü ìàøèíà?

yyy (23:45:01 13/06/2009)
äà, ñòèðàëüíàÿ.

#70 [ : NetworK @ 05.06.09 02:52 ] : + [ 0 ]

nrg (03:42:46 5/06/2009)
à ÿ ñóòêàìè ñèæó

zNetworK (03:43:12 5/06/2009)
ñ ãóñÿìè ïîñèäè

#69 [ : NetworK @ 25.05.09 17:32 ] : + [ -31 ]

Ìèëàÿ ñòóäåíòêà-ôèëîëîãèíÿ Ìàøà Ã. íà ïðàêòèêå â ñåâàñòîïîëüñêîé øêîëå ¹54 ðàçáèðàåò èòîãè äèêòàíòà ïÿòîãî êëàññà.
— Äåòè, âû íàïèñàëè «çâåðåã», ïîòîìó ÷òî «êðîñàâ÷åã»?
— ×òî çà êðîñàâ÷åã, Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà? — ñïðàøèâàþò äåòè.
— Äåòè, çàáóäüòå! ß âàì ÍÈ×ÅÃÎ ÍÅ ÃÎÂÎÐÈËÀ!!!


 —  — 1 | 2 | 3 | 4 —  —  |

Powered by: Redweb.RU lsass.exe

Google
  Rambler's Top100  
© 2004—2017 WB - Portal protected by NetworK-vs-Goodman
Site & moded by Web Brothers & Company