Web Brothers & Company
Redweb.Ru → Web Brothers & Company
Redweb.Ru -

~ ~ ~ 20 ~ 20 ~ ~ ! ~ ~ rss ~ Redweb.Ru ~

: 49 | : 1 | : 1 | : 1


#68 [ : NetworK @ 23.05.09 15:14 ] : + [ 6 ]

Äâå ìåäñåñòðû îòäåëåíèÿ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè:
- Â÷åðà ñèäåëà íà çàáîðå, îòñîñàëà ó 17 ÷åëîâåê - óñòà-à-àëà!..

#67 [ : NetworK @ 19.05.09 05:58 ] : + [ 7 ]

NetworK™ (06:51:55 19/05/2009)
ÿ òåáå ïåðåïëþíó

nrg (06:52:04 19/05/2009)
à ÿ òåáÿ óêóøó

#66 [ : NetworK @ 19.05.09 05:14 ] : + [ 15 ]

NetworK™ (06:06:55 19/05/2009)
ÿ óæå äóìàþ íà ðàáîòó óñòðàèâàòüñÿ

nrg (06:07:03 19/05/2009)
êóäà?

nrg (06:07:07 19/05/2009)
ïèçäèøü

nrg (06:07:09 19/05/2009)
))))))))))

nrg (06:07:53 19/05/2009)
áãààààààààààà

#65 [ : NetworK @ 18.05.09 15:26 ] : + [ 11 ]

XXX: ÍÓ ÏÈÑÅÖ! Ïîëíàÿ æîïà.
YYY: ×òî?
XXX: Äà îáùàãà ãðåáàíàÿ. ß òóò äîìîé ïðèåõàë, â 6 óòðà ïðîñíóëñÿ îò ñêðèïà êðîâàòè çà ñòåíêîé, ïî ïðèâû÷êå ïîëóïèë ïî ñòåíêå è ïðîîðàë «Æåíüêà, Êîáåëü, çàåáàë áàá âîäèòü». Åñòåññíî, ñîñåäíÿÿ êîìíàòà ïðåäêîâ(((((((((
YYY: ÛÛÛÛÛÛÛÛ!!!!!!!!!!!! *ïëàêàþ îò ñìåõà, íåò, ðûäàààààààþ……….
XXX: Ýòî íå ñàìîå õðåíîâîå. ß Åâãåíüåâè÷.

#64 [ : NetworK @ 17.05.09 22:26 ] : + [ -35 ]

˸ëÿ (22:24:24 3/01/2009)
Äåâóøêå âîîáùå îïàñíî ìíîãî ïèòü- ó íàñ íè òîëüêî îò ïèâà ìîæåò æèâîò âûðîñòè... :-D


 —  — 1 | 2 | 3 | 4 | 5 —  —  |

Powered by: Redweb.RU lsass.exe

Google
  Rambler's Top100  
© 2004—2017 WB - Portal protected by NetworK-vs-Goodman
Site & moded by Web Brothers & Company